پنج شنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۷ / Thursday, 13 December, 2018


اكبرزاده

پارچه - فروش (بزازی)

۵۵۶۱۴۰۶۹
تهران - تهران - بازار - چهارسوق بزرگ - بازار مسگرها - بعد از حمام چال - پ. ۱۱
تهران / پارچه
  89/4/6    B11427     1051