چهارشنبه ۲ آبان ۱۳۹۷ / Wednesday, 24 October, 2018


بیكس

پارچه - فروش (بزازی)

۵۵۶۲۹۴۲۶
تهران - تهران - بازار - چهارسوق بزرگ - بازار مسگرها - حمام چال - پاساژ كوثر - ط. دوم - پ. ۳۲
تهران / پارچه
  89/4/6    B11675     789