چهارشنبه ۲ آبان ۱۳۹۷ / Wednesday, 24 October, 2018


تبریزی

پارچه - فروش (بزازی)

۵۵۶۱۱۶۷۱
تهران - تهران - بازار بزرگ - حمام چال - ك. ماهرویان - پاساژ مجتبایی - پ. ۲
تهران / پارچه
  89/4/6    B11691     933