شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ / Saturday, 21 April, 2018


تبریزی

پارچه - فروش (بزازی)

۵۵۶۰۸۸۶۰
تهران - تهران - خ. ۱۵خرداد - سبزه میدان - بازار كیلوئی ها - پ. ۳۰
تهران / پارچه
  89/4/6    B11693     831