سه شنبه ۱ آبان ۱۳۹۷ / Tuesday, 23 October, 2018


تبریزی

پارچه - فروش (بزازی)

۵۵۶۰۸۸۶۰
تهران - تهران - خ. ۱۵خرداد - سبزه میدان - بازار كیلوئی ها - پ. ۳۰
تهران / پارچه
  89/4/6    B11693     840