سه شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۷ / Tuesday, 13 November, 2018


نیك نژادی، دكتر مریم

پزشكی : پرتونگاری - رادیولوژی، سونوگرافی و سی. تی. اسكن

۲۲۵۴۷۴۱۰
تهران - تهران - خ. پاسداران - م. هدایت - بیمارستان هدایت
تهران / تشخیص
  89/4/6    B119424     1355