شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ / Saturday, 16 February, 2019


نیك نژادی، دكتر مریم

پزشكی : پرتونگاری - رادیولوژی، سونوگرافی و سی. تی. اسكن

۲۲۵۴۷۴۱۰
تهران - تهران - خ. پاسداران - م. هدایت - بیمارستان هدایت
تهران / تشخیص
  89/4/6    B119424     1366  

e-color.ir
33547493-09121540974