یکشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۷ / Sunday, 17 February, 2019


خدایاری

پارچه - فروش (بزازی)

۵۵۶۳۱۶۷۵
تهران - تهران - بازار - بازار مسگرها - ك. گونی فروش ها - پ. ۳۲
تهران / پارچه
  89/4/6    B12042     1116