جمعه ۲۵ آبان ۱۳۹۷ / Friday, 16 November, 2018


خدایاری

پارچه - فروش (بزازی)

۵۵۶۳۱۶۷۵
تهران - تهران - بازار - بازار مسگرها - ك. گونی فروش ها - پ. ۳۲
تهران / پارچه
  89/4/6    B12042     1110