شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷ / Saturday, 15 December, 2018


دانشور

پارچه - فروش (بزازی)

۵۵۶۳۹۷۹۳
تهران - تهران - بازار - چهارسوق بزرگ - بازار مسگرها - حمام چال - سرای آزادی - پ. ۲۲۶
تهران / پارچه
  89/4/6    B12125     918