پنج شنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۷ / Thursday, 15 November, 2018


دیانتی

پارچه - فروش (بزازی)

۵۵۶۱۳۷۷۳
تهران - تهران - بازار - ك. حمام چال - سرای ملی - گذر اول - زیرزمین - اول - پ. ۷۰/۲
تهران / پارچه
  89/4/6    B12191     811