شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷ / Saturday, 23 June, 2018


ذاكری

پارچه - فروش (بزازی)

۵۵۶۳۸۴۱۰
تهران - تهران - بازار - چهارسوق كوچك - بازار امیر - سرای آزادی - ط. دوم - پ. ۱۳۳
تهران / پارچه
  89/4/6    B12198     789