یکشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۷ / Sunday, 20 January, 2019


سازمان خدمات موتوری شهرداری

شهرداری ها : سازمان ها، ادارات، مناطق و نواحی

۷~۵۵۰۶۲۰۳۴٫ ۵۵۳۱۶۷۵۱
۵۵۰۶۵۰۳۳
تهران - تهران - م. شوش - خ. فدائیان اسلام - روبروی بیمارستان مهدیه
تهران / سازمان ها و ادارات
  89/4/6    B123984     1442  

09171393703