چهارشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۷ / Wednesday, 19 December, 2018


شهرداری منطقه 1 - ناحیه 4

شهرداری ها : سازمان ها، ادارات، مناطق و نواحی

۲۲۸۰۲۵۷۰
تهران - تهران - خ. شهیدباهنر - جنب پمپ بنزین - ك. مینا - تقاطع آبكوه ششم
تهران / سازمان ها و ادارات
  89/4/6    B123996     1277