دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷ / Monday, 10 December, 2018


شهرداری منطقه 13 - حوزه معاونت خدمات شهری

شهرداری ها : سازمان ها، ادارات، مناطق و نواحی

۷۷۴۱۵۹۸۳
۷۷۴۷۹۰۳۶
تهران - تهران - ۳۰متری نیروی هوایی - خ. شورا - تقاطع مسیل منوچهری
تهران / سازمان ها و ادارات
  89/4/6    B124021     1304