چهارشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۷ / Wednesday, 19 December, 2018


شهرداری منطقه 18 - ناحیه 1

شهرداری ها : سازمان ها، ادارات، مناطق و نواحی

۶۶۶۹۱۱۷۷
تهران - تهران - م. معلم - بولوار مدائن - خ. ۱۴معصوم
تهران / سازمان ها و ادارات
  89/4/6    B124055     1003