جمعه ۳۰ شهریور ۱۳۹۷ / Friday, 21 September, 2018


شهرداری منطقه 8 - ناحیه 3

شهرداری ها : سازمان ها، ادارات، مناطق و نواحی

۸۸۴۰۰۵۵۵
تهران - تهران - خ. گلبرگ غربی - ۱۶متری اول - بالای شهر كتای - ط. فوقانی
تهران / سازمان ها و ادارات
  89/4/6    B124136     1445