شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷ / Saturday, 17 November, 2018


سعیدی

پارچه - فروش (بزازی)

۵۵۶۰۲۶۰۱
تهران - تهران - خ. ۱۵خرداد - سبزه میدان - بازار كیلویی ها - پ. ۶۹
تهران / پارچه
  89/4/6    B12455     745