دوشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۷ / Monday, 21 January, 2019


سعیدی

پارچه - فروش (بزازی)

۵۵۶۰۲۶۰۱
تهران - تهران - خ. ۱۵خرداد - سبزه میدان - بازار كیلویی ها - پ. ۶۹
تهران / پارچه
  89/4/6    B12455     748  

09171393703