چهارشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۷ / Wednesday, 23 January, 2019


سلیمی

پارچه - فروش (بزازی)

۵۵۸۰۸۹۵۰
تهران - تهران - بازار - چهارسوق بزرگ - بازار مسگرها - حمام چال - ك. انصاری
تهران / پارچه
  89/4/6    B12487     844