شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷ / Saturday, 15 December, 2018


شجاعی

پارچه - فروش (بزازی)

۵۵۸۰۵۱۶۲
تهران - تهران - خ. ۱۵خرداد - سبزه میدان - بازار كفاش ها - ك. امامزاده زید - پ. ۴۷
تهران / پارچه
  89/4/6    B12545     775