چهارشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۷ / Wednesday, 20 February, 2019


شیبی

پارچه - فروش (بزازی)

۵۵۶۰۶۱۵۳
تهران - تهران - بازار بزرگ - حمام چال - ك. ماهرویان - سرای ماهرو - پ. ۴
تهران / پارچه
  89/4/6    B12607     885  

09171393703