شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷ / Saturday, 21 July, 2018


شیبی

پارچه - فروش (بزازی)

۵۵۶۰۶۱۵۳
تهران - تهران - بازار بزرگ - حمام چال - ك. ماهرویان - سرای ماهرو - پ. ۴
تهران / پارچه
  89/4/6    B12607     871  

vistanew.com
021 66742498 - 021 667424…