دوشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۷ / Monday, 15 October, 2018


صالحی

پارچه - فروش (بزازی)

۵۵۶۰۹۸۶۲
تهران - تهران - بازار - بازار عباس آباد - دالان ملك - دالان سوم - پ. ۲۰ موقفه
تهران / پارچه
  89/4/6    B12657     891