جمعه ۲۵ آبان ۱۳۹۷ / Friday, 16 November, 2018


ضیایی

پارچه - فروش (بزازی)

۵۵۶۳۶۸۰۷
تهران - تهران - بازار - چهارسوق كوچك - حمام چال - سرای بازرگان - ط. دوم - پ. ۹۴
تهران / پارچه
  89/4/6    B12712     837