چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷ / Wednesday, 23 May, 2018


طالبی

پارچه - فروش (بزازی)

۵۵۶۱۵۸۷۰
تهران - تهران - بازار - چهارسوق بزرگ - حمام چال - نبش كوچه زیبا - پ. ۹۹
تهران / پارچه
  89/4/6    B12723     921  

09906797434