دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷ / Monday, 10 December, 2018


عسگری

پارچه - فروش (بزازی)

۵۵۶۱۱۱۲۷
تهران - تهران - بازار - چهارسوق بزرگ - حمام چال - جنب سرای ملی - پ. ۲۹
تهران / پارچه
  89/4/6    B12840     853