شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷ / Saturday, 21 July, 2018


عظیمی

پارچه - فروش (بزازی)

۵۵۶۲۵۹۷۱
تهران - تهران - خ. ۱۵خرداد - بازار عباس آباد - دالان اول ملك - انتهای دالان - پ. ۲/۲۹
تهران / پارچه
  89/4/6    B12866     970  

vistanew.com
021 66742498 - 021 667424…