دوشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۷ / Monday, 22 October, 2018


عظیمی

پارچه - فروش (بزازی)

۵۵۶۲۵۹۷۱
تهران - تهران - خ. ۱۵خرداد - بازار عباس آباد - دالان اول ملك - انتهای دالان - پ. ۲/۲۹
تهران / پارچه
  89/4/6    B12866     975