دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷ / Monday, 10 December, 2018


غفاری - تائب

پارچه - فروش (بزازی)

۵۵۶۲۴۵۴۳
تهران - تهران - بازار - چهارسوق كوچك - سرای عالی - پ. ۱
تهران / پارچه
  89/4/6    B12940     931