چهارشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۷ / Wednesday, 23 January, 2019


فروتن

پارچه - فروش (بزازی)

۵۵۶۰۲۴۸۴
تهران - تهران - بازار - بازار مسگرها - ك. گونی فروشان - پ. ۳۱
تهران / پارچه
  89/4/6    B13006     882  

09171393703