سه شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۷ / Tuesday, 13 November, 2018


قادری

پارچه - فروش (بزازی)

۵۵۸۱۸۹۵۵
تهران - تهران - بازار - چهارسوق كوچك - ك. علی آبادی - بازار قائم - ط. زیر همكف - پ. ۶
تهران / پارچه
  89/4/6    B13051     844