پنج شنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۷ / Thursday, 13 December, 2018


كرمانی

پارچه - فروش (بزازی)

۵۵۶۱۸۳۰۳
تهران - تهران - خ. ۱۵خرداد - بازار بزرگ - چهارسوق كوچك - فرهنگ ۲ - پ. ۲۷
تهران / پارچه
  89/4/6    B13197     868