شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷ / Saturday, 15 December, 2018


كریمی

پارچه - فروش (بزازی)

۵۵۶۳۴۳۳۸
تهران - تهران - بازار - چهارسوق كوچك - ك. درویش - سرای عالی روشن - زیرزمین - پ. ۱۹
تهران / پارچه
  89/4/6    B13214     915