سه شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۷ / Tuesday, 20 November, 2018


دائی غفاری، دكتر وجیهه

پزشك : متخصص داخلی - خون و آنكولوژی

۵۵۶۲۱۴۴۳٫ ۵۵۶۲۱۷۰۵٫ ۵۵۶۳۶۷۵۵
تهران - تهران - خ. شوش - نبش خیابان تختی - زایشگاه شوش (بیمارستان مریم)
تهران / پزشکان و سایر کادر درمان
  89/4/6    B134310     1341