شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷ / Saturday, 15 December, 2018


مرسلی

پارچه - فروش (بزازی)

۵۵۶۳۹۶۷۶
تهران - تهران - بازار - چهارسوق بزرگ - بازار مسگرها - حمام چال - ك. زیبا - سرای زیبا - پ. ۲۱۷
تهران / پارچه
  89/4/6    B13454     799