جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷ / Friday, 22 June, 2018


دربانیان، دكتر كریم

پزشك : جراح متخصص - فوق تخصص جراحی گوارش

۹~۸۸۹۶۰۰۸۰
تهران - تهران - خ. زرتشت - شمال بولوار - بیمارستان مهر
تهران / پزشکان و سایر کادر درمان
  89/4/7    B134833     2054