چهارشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۷ / Wednesday, 19 December, 2018


ملكی مقدم

پارچه - فروش (بزازی)

۵۵۶۳۹۴۷۸
تهران - تهران - بازار - چهارسوق كوچك - بازار امیر - سرای اول ملك - پ. ۲۴ موقفه
تهران / پارچه
  89/4/6    B13555     905