چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷ / Wednesday, 14 November, 2018


منیری

پارچه - فروش (بزازی)

۵۵۶۱۶۰۹۵
تهران - تهران - بازار بزرگ - حمام چال - ك. ماهرویان - سرای پیروزی - پ. ۱۱
تهران / پارچه
  89/4/6    B13584     785