یکشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۷ / Sunday, 18 November, 2018


اعتمادی، دكتر گلاویژ

پزشك : متخصص عفونی

۵~۲۲۹۳۷۰۳۱٫ ۵~۲۲۹۳۹۷۴۱
تهران - تهران - خ. پاسداران - م. نوبنیاد - خ. لنگری - خ. صنایع - بیمارستان چمران
تهران / پزشکان و سایر کادر درمان
  89/4/7    B136556     1339