پنج شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۷ / Thursday, 20 September, 2018


نجفی

پارچه - فروش (بزازی)

۳۳۷۳۹۳۶۶
تهران - تهران - خ. ۱۷شهریور - خ. عجب گل - پ. ۱۰۴
تهران / پارچه
  89/4/6    B13707     859