دوشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۷ / Monday, 23 July, 2018


نیازی

پارچه - فروش (بزازی)

۵۵۶۳۷۰۷۳
تهران - تهران - بازار - چهارسوق كوچك - بازار امیر - سرای میرعلینقی - پ. ۱۸
تهران / پارچه
  89/4/6    B13803     826