چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷ / Wednesday, 12 December, 2018


پور شایسته

پارچه - فروش (بزازی)

۵۵۶۰۷۹۵۰
تهران - تهران - بازار - چهارسوق كوچك - حمام چال - ك. ماهرویان - پ. ۱ و ۲
تهران / پارچه
  89/4/6    B13892     953