سه شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۷ / Tuesday, 22 January, 2019


حاج حسینی

غذایی : نبات، آب نبات، نقل و شكلات - تولید و/یا فروش

۵۵۶۰۱۳۱۱
تهران - تهران - خ. مولوی - بازار حضرتی - ك. موسوی - سرای رازی
تهران / قند و شکر - شیرینی جات
  89/4/7    B140173     1367  

e-color.ir
33547493-09121540974