جمعه ۲۸ دی ۱۳۹۷ / Friday, 18 January, 2019


یعقوبی زاده

غذایی : نبات، آب نبات، نقل و شكلات - تولید و/یا فروش

۵۵۶۰۳۸۷۱
تهران - تهران - خ. مولوی - بازار حضرتی - ك. موسوی - سرای رازی
تهران / قند و شکر - شیرینی جات
  89/4/7    B140229     1269