دوشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۷ / Monday, 15 October, 2018


یوسفی

پارچه - فروش (بزازی)

۵۵۶۱۵۵۰۷
تهران - تهران - بازار - چهارسوق بزرگ - بازار مسگرها - حمام چال - پ. ۱۵۶
تهران / پارچه
  89/4/6    B14135     824