یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷ / Sunday, 19 August, 2018


یوسفی

پارچه - فروش (بزازی)

۵۵۶۱۵۵۰۷
تهران - تهران - بازار - چهارسوق بزرگ - بازار مسگرها - حمام چال - پ. ۱۵۶
تهران / پارچه
  89/4/6    B14135     819