پنج شنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۷ / Thursday, 13 December, 2018


سمیاری، دكتر حسن

پزشكی : دندان پزشك - متخصص پروتز

۸~۸۸۹۰۴۶۸۳
۸۸۹۰۰۲۵۷
تهران - تهران - خ. نجات الهی - خ. سپند غربی - كلینیك منتظری
تهران / پزشکان و سایر کادر درمان
  89/4/7    B143855     1991