دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷ / Monday, 18 February, 2019


پتروشیمی خارك، شركت

نفت و پتروشیمی : فرآورده ها - تولید

۸۸۸۴۱۰۲۷٫ ۸۸۳۰۹۶۴۲٫ ۸۸۳۰۳۹۵۱٫ ۸۸۸۴۱۱۰۷[r]
۸۸۳۰۶۶۳۷
تهران - تهران - خ. قائم مقام فراهانی - ك. شبنم - ش. ۴
تهران / نفت و پتروشیمی
  89/4/7    B146815     1154