یکشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۷ / Sunday, 17 February, 2019


نیك پور، دكتر شهریار

پزشك : متخصص داخلی - فوق تخصص گوارش

۹~۵۵۴۱۹۰۰۵
تهران - تهران - خ. كارگر جنوبی - خ. كمالی - مركز پزشكی لقمان حكیم
تهران / پزشکان و سایر کادر درمان
  89/4/8    B148738     2326  

e-color.ir
33547493-09121540974