چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷ / Wednesday, 23 May, 2018


شال بافت، شركت

پارچه - تولید

۲~۴۴۵۰۳۴۸۱
۴۴۵۰۳۴۸۰
تهران - تهران - جاده مخصوص كرج - جنب ایران تایر
تهران / پارچه
  89/4/10    B152940     3219  

09906797434