دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷ / Monday, 19 November, 2018


آپادانا

پزشكی : آزمایشگاه پاتوبیولوژی

۸۸۸۹۵۱۸۰
تهران - تهران - خ. سپهبد قرنی - نبش خیابان سپند - بیمارستان آپادانا - ط. اول - ش. ۲۱۲
تهران / تشخیص
  89/4/10    B153583     1812