شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷ / Saturday, 15 December, 2018


هواپیمائی کیش ایر

خطوط هواپیمائی

kishairline.com
۰۲۱-۴۴۶۶۵۲۲۲-۹ - ۴۴۶۶۵۶۴۴-۸ - ۴۴۶۶۵۲۲۴
۰۲۱-۴۴۶۶۵۲۲۱
تهران - تهران - شهرک اکباتان ـ کوچه بابک ـ ساختمان کیش ایر
تهران / حمل و نقل - سفر
  89/4/10    B155426     2978