پنج شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۷ / Thursday, 20 September, 2018


شیلتون (ماهی تن جنوب)

غذایی : كنسرو

۶۶۹۲۱۴۹۳٫ ۶۶۹۳۰۵۴۱
تهران - تهران - كیلومتر ۱۵ جاده كرج - قزوین - علی خان سلطانی
تهران / غذاهای حفاظت شده (کنسرو، کمپوت و. . . )
  89/4/10    B157640     10909