جمعه ۲۸ دی ۱۳۹۷ / Friday, 18 January, 2019


بلورین ارومیه، شركت (سی گل)

غذایی : كیك و/یا كلوچه

۷~۶۶۹۴۱۲۲۵
۶۶۹۴۱۳۱۴
تهران - تهران - خ. فاطمی غربی - ك. پروین - ش. ۶
تهران / قند و شکر - شیرینی جات
  89/4/11    B158815     4997