دوشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۷ / Monday, 15 October, 2018


وزارت دارائی و امور اقتصادی

وزارتخانه

economicaffairs.ir
۰۲۱ - ۳۲۵۱ - ۳۳۹۳۹۱۵۸ - ۳۳۲۵۳۲۴۶
۰۲۱ - ۳۳۹۳۹۱۵۸
تهران - تهران - میدان امام خمینی ـ باب همایون ـ خیابان صور اسرافیل
تهران / سازمان ها و ادارات
  89/4/11    B159613     1717  

فاکس: ۳۹۰۰۵۲۸ ـ ۰۲۱