پنج شنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷ / Thursday, 19 July, 2018


سازمان توسعه صنعتی ملل متحد UNIDO (یونیدو)

سازمان های بین المللی

۸~۸۸۳۲۰۳۰۷
۸۸۳۲۰۳۰۶
تهران - تهران - م. فردوسی - خ. سپهبد قرنی - ط. یازدهم - ش. ۳۴
تهران / سازمان ها و ادارات
  89/4/11    B160947     4358  

vistanew.com
021 66742498 - 021 667424…