چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷ / Wednesday, 16 January, 2019


سازمان توسعه صنعتی ملل متحد UNIDO (یونیدو)

سازمان های بین المللی

۸~۸۸۳۲۰۳۰۷
۸۸۳۲۰۳۰۶
تهران - تهران - م. فردوسی - خ. سپهبد قرنی - ط. یازدهم - ش. ۳۴
تهران / سازمان ها و ادارات
  89/4/11    B160947     4407